ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 017-3151-32322940-32326264 تماس حاصل نموده یا به آدرس گرگان - خيابان وليعصر - نبش عدالت 21 مراجعه نمایید.